• ประวัติ โรงเรียนพญาไพรไตรมิตร
 •              โรงเรียนพญาไพรไตรมิตร ตั้งอยู่ที่หมู่บ้านพญาไพรเล่ามา หมู่ที่ 5 ตำบลเทอดไทย อำเภอแม่ฟ้าหลวงจังหวัดเชียงราย มีเขตบริการ 2 หมู่บ้านคือ บ้านพญาไพรเล่ามา และบ้านพญาไพรลิทู่ โรงเรียนพญาไพรไตรมิตร สร้างขึ้นมาจากความร่วมมือของชาวบ้านในเขตบริการเดิม 3 หมู่บ้าน โดยเริ่มก่อสร้างเมื่อวันที่ 10  มกราคม  2520 สถานที่ตั้งครั้งแรกอยู่กลางหมู่บ้านพญาไพรเล่ามา ในระยะเวลาของการเปิดเรียนตั้งแต่ก่อตั้งจนถึง พ.ศ. 2530 มีครูจากหลายหน่วยงานผลัดเปลี่ยนหมุนเวียนกันเข้ามาสอน โดยมีครูจากมูลนิธิชาวเขาจังหวัดเชียงราย ครูศูนย์การศึกษานอกโรงเรียน ครูจากหน่วยป้องกันและปราบปรามยาเสพติด และครูที่ชาวบ้านจ้างสอน จนกระทั่งถึงวันที่ 1 ตุลาคม  2530  โรงเรียนพญาไพรไตรมิตรได้รับโอนมาสังกัดสำนักงานการประถม ศึกษาแห่งชาติ โดยเป็นสาขาของโรงเรียนบ้านพญาไพร มีนายสมบูรณ์ หาวงศ์ รักษาการในตำแหน่งครูใหญ่เป็นคนแรก

            จากที่ตั้งเดิม  ของโรงเรียนมีเนื้อที่คับแคบไม่เอื้อต่อการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนและเป็นอุปสรรคในการขยายโรงเรียนในอนาคต ชาวบ้านจึงได้ย้ายโรงเรียนมาตั้งในที่ปัจจุบัน เมื่อวันที่  20  มีนาคม 2531  เป็นต้นมา

            โรงเรียนพญาไพรไตรมิตรได้รับโอนให้เป็นโรงเรียนเป็นเอกเทศแยกจากโรงเรียน บ้านพญาไพรเมื่อปี   พ.ศ.  2533 และในวันที่  16  กรกฎาคม  2533  สำนักงานการประถมศึกษาจังหวัดเชียงรายแต่งตั้งให้     นายยงยุทธ  ชินายศ   มาดำรงตำแหน่งครูใหญ่คนแรกของโรงเรียน

            ปีการศึกษา  2565  มีนักเรียนทั้งสิ้น  จำนวน  330  คน  มีผู้บริหาร 1 คน  ข้าราชการครู  12 คน พี่เลี้ยงเด็ก  1  คน   ครูธุรการ 1 คน  มีนายบัญญัติ   ยานะ  ตำแหน่งผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษ เป็นผู้บริหารคนปัจจุบัน

   


  ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2023-07-10 13:02:44 น.

โรงเรียนพญาไพรไตรมิตร สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 3 โทรศัพท์: 053-918145,053- อีเมล์: [email protected]
เว็บมาสเตอร์:: Ⓒ ระบบเว็บไซต์สถานศึกษา  WEB School CMS V.2 [ติดต่อทีมพัฒนา]